Narodowe Czytanie 2020 r.

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się 8 września 2020 roku przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego - wybitnego dzieła epoki romantyzmu czytały osoby sprawujące ważne funkcje w Gminie Skołyszyn oraz młodzież naszej szkoły.

       Celem akcji jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.                                                                            

       Spotkanie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową w Harklowej rozpoczęła Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska, czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty „Balladyny” kolejno czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie - Małgorzata Berkowicz; Sekretarz Gminy Skołyszyn - Izabela Jankowska - Zawada; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej  - Magdalena Dranka – Żywiec; Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn -  Dariusz Łyszczarz; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Joanna Dopart. Dalsze fragmenty czytali uczniowie naszej szkoły: Kamila Gumienna, Karolina Magdalena Sepioł, Paulina Zając, Jakub Marszałek oraz Przemysław Kuchta. W postać Goplany wcieliła się Karolina Julia Sepioł. Prowadzący imprezę Zuzanna Rewiś i Kamil Gotfryd wywiązali się również ze swojej roli znakomicie. Niecodzienną uroczystość uświetnił występ Bartosza Klęby.    

       Na zakończenie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Pani Marta Gąsiorowska podkreśliła wagę kultywowania i upowszechniania czytelnictwa. Zgromadzeni mogli także opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta.  

IMG 8963

IMG 8926

IMG 8920 1

IMG 8929 1

IMG 9002

IMG 8953

IMG 8994

IMG 8988

IMG 8992

IMG 8996

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej w czasie epidemii

Procedury funkcjonowania szkoły   w czasie epidemii zamieszczono w zakładce O szkole

Informacja w sprawie składania wniosków na stypendium szkolne o charakterze socjalnym za okres IX 2020 -VI 2021 r.

            Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski należy składać w dniach od 01.09.2020 r. – 15.09.2020 r.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie koronawirusem wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych:

- w zamkniętej kopercie

- w lewym, górnym rogu należy umieścić dane takie jak:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, renta, emerytura, praca dorywcza) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem członków gospodarstwa domowego znajdującym się we wniosku;
 • w przypadku osób bezrobotnych:

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został lub

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek,

- pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz o nieuzyskaniu żadnego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o rodzaju formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o ilości posiadanych przez członków gospodarstwa domowego gruntów rolnych z urzędu gminy, w której są one położone oraz oświadczenie dotyczące faktycznego prowadzenia gospodarstwa rolnego (użytkowania rolniczo działki rolnej) lub nieosiąganiu żadnych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • zaświadczenie albo oświadczenia o wysokości otrzymanego dodatku mieszkaniowego oraz innych świadczeń z GOPS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek.

WNIOSEK O STYPENDIA 2020

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu 1 września uczniów i rodziców klasy 0-VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej

 

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Godzina 9.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas 0-III

 1. klasa 0- świetlica

 2. klasa I – sala nr 8

 3. klasa II- sala nr 4

 4. klasa III- sala nr 10

Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: maseczka, rękawiczki.

Godzina 10.00 - spotkanie z wychowawcami uczniów klas IV-VIII

 1. klasa IV- sala nr 1

 2. klasa V- sala nr 3

 3. klasa VI – sala nr 7

 4. klasa VII- sala nr 6

 5. klasa VIII - sala nr 5
  1) Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, bez rodziców.
  2) Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: przebywanie w wyznaczonej strefie – na zewnątrz szkoły oraz przestrzeganie zasad sanitarnych: dystans społeczny – min. 1,5 m od pracownika szkoły, innego ucznia lub rodzica, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcja rąk

Informacje na temat zakończenia roku szkolnego

Kochani Rodzice i Uczniowie!!!!

     Kończąc rok szkolny 2019/2020 jesteśmy nadal zmuszeni ograniczyć bezpośrednie kontakty z naszymi uczniami z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.

     Informuję, że po odbiór świadectw uczniowie przychodzą  26 czerwca 2020 r. o ustalonej godzinie. Wchodzą do szkoły wejściem podanym w harmonogramie poniżej mając zakryte usta i nos. Uczeń przychodzi z wypełnioną deklaracją i oświadczeniem odnośnie procedury bezpieczeństwa COVID-19 (do pobrania ze strony szkoły). Po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk udają się wyłącznie pod opieką wychowawców do swoich sal, zachowując dystans społeczny. Pamiętajmy, że po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)!Po wręczeniu świadectw uczniowie wychodzą ze szkoły rotacyjnie. Odpowiedzialni za to są wychowawcy poszczególnych klas. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice pozostają na zewnątrz.

            Harmonogram odbioru świadectw:

9.00 - klasa 0- świetlica szkolna, wejście od strony tarasu balkonowego

9.00 - klasa I- wejście główne,

9.15 - klasa II - wejście główne

9.30 - klasa III- wejście główne

10.00 - klasa IV- wchodzi do budynku szkoły wejściem obok kuchni

10.15 - klasa V- - wejście główne

10.30 - klasa VI   świetlica szkolna wejście od strony tarasu balkonowego

10.30 - klasa VII-   wejście główne

12.00 - klasa VIII.- wejście główne

                                                                                                          Z pozdrowieniami

                                                                                              Dyrektor Magdalena Dranka-Żywiec

 OŚWIADCZENIE RODZICA    Deklaracja