Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu 1 września uczniów i rodziców klasy 0-VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej

 

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Godzina 9.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas 0-III

 1. klasa 0- świetlica

 2. klasa I – sala nr 8

 3. klasa II- sala nr 4

 4. klasa III- sala nr 10

Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: maseczka, rękawiczki.

Godzina 10.00 - spotkanie z wychowawcami uczniów klas IV-VIII

 1. klasa IV- sala nr 1

 2. klasa V- sala nr 3

 3. klasa VI – sala nr 7

 4. klasa VII- sala nr 6

 5. klasa VIII - sala nr 5
  1) Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, bez rodziców.
  2) Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko do szkoły jest zobowiązany stosować się do procedur zalecających: przebywanie w wyznaczonej strefie – na zewnątrz szkoły oraz przestrzeganie zasad sanitarnych: dystans społeczny – min. 1,5 m od pracownika szkoły, innego ucznia lub rodzica, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcja rąk

Informacja w sprawie składania wniosków na stypendium szkolne o charakterze socjalnym za okres IX 2020 -VI 2021 r.

            Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski należy składać w dniach od 01.09.2020 r. – 15.09.2020 r.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie koronawirusem wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych:

- w zamkniętej kopercie

- w lewym, górnym rogu należy umieścić dane takie jak:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, renta, emerytura, praca dorywcza) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem członków gospodarstwa domowego znajdującym się we wniosku;
 • w przypadku osób bezrobotnych:

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został lub

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek,

- pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz o nieuzyskaniu żadnego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o rodzaju formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o ilości posiadanych przez członków gospodarstwa domowego gruntów rolnych z urzędu gminy, w której są one położone oraz oświadczenie dotyczące faktycznego prowadzenia gospodarstwa rolnego (użytkowania rolniczo działki rolnej) lub nieosiąganiu żadnych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • zaświadczenie albo oświadczenia o wysokości otrzymanego dodatku mieszkaniowego oraz innych świadczeń z GOPS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek.

WNIOSEK O STYPENDIA 2020

Konkurs fotograficzny

Filia biblioteczna w Harklowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  „CZYTAM SOBIE… o zwierzętach,

                               dla zwierząt,

                                                       ze zwierzętami”

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY      Załącznik nr.1

Informacje na temat zakończenia roku szkolnego

Kochani Rodzice i Uczniowie!!!!

     Kończąc rok szkolny 2019/2020 jesteśmy nadal zmuszeni ograniczyć bezpośrednie kontakty z naszymi uczniami z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie pandemii COVID-19.

     Informuję, że po odbiór świadectw uczniowie przychodzą  26 czerwca 2020 r. o ustalonej godzinie. Wchodzą do szkoły wejściem podanym w harmonogramie poniżej mając zakryte usta i nos. Uczeń przychodzi z wypełnioną deklaracją i oświadczeniem odnośnie procedury bezpieczeństwa COVID-19 (do pobrania ze strony szkoły). Po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk udają się wyłącznie pod opieką wychowawców do swoich sal, zachowując dystans społeczny. Pamiętajmy, że po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)!Po wręczeniu świadectw uczniowie wychodzą ze szkoły rotacyjnie. Odpowiedzialni za to są wychowawcy poszczególnych klas. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice pozostają na zewnątrz.

            Harmonogram odbioru świadectw:

9.00 - klasa 0- świetlica szkolna, wejście od strony tarasu balkonowego

9.00 - klasa I- wejście główne,

9.15 - klasa II - wejście główne

9.30 - klasa III- wejście główne

10.00 - klasa IV- wchodzi do budynku szkoły wejściem obok kuchni

10.15 - klasa V- - wejście główne

10.30 - klasa VI   świetlica szkolna wejście od strony tarasu balkonowego

10.30 - klasa VII-   wejście główne

12.00 - klasa VIII.- wejście główne

                                                                                                          Z pozdrowieniami

                                                                                              Dyrektor Magdalena Dranka-Żywiec

 OŚWIADCZENIE RODZICA    Deklaracja

Konsultacje

Konsultacje dla uczniów kl.VIII odbędą się  27 i 28 maja w godz. 13.00-14.30.

Do pobrania: OSWIADCZENIE RODZICA   DEKLARACJA RODZICA   Zgoda rodzica