Narodowe Czytanie w Harklowej

           W dniu 7 września 2018 roku filia biblioteki GOKiCz w Harklowej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Harklowej zorganizowały Narodowe Czytanie, które odbyło się obok budynku Domu Ludowego w Harklowej. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej  tożsamości.                                                                                                                                                                Uroczystość rozpoczęła Pani Magdalena Dranka – Żywiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej , która przywitała wszystkich zgromadzonych słuchaczy. W swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na to, iż zainaugurowana prze Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W dalszej części zebrani usłyszeli, iż lekturą Narodowego Czytania jest w tym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto Para Prezydencka zachęca do czytania przez cały rok 44 tekstów Antologii Niepodległości.

     Następnie fragmenty tej pięknej i mądrej lektury, przybliżającej doświadczenia sprzed wieku zaprezentowali: Magdalena Dranka – Żywiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, Bogdan Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Marta Zając – przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Harklowej, Małgorzata Lenard – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Harklowej, Przemysław Maczuga – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Harklowej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Harklowej. Epokowe kostiumy, styl i język przedstawiony przez czytających, a także oprawa muzyczna sprawiły, iż słuchacze choć na chwilę mogli przenieść się myślami w świat początku XX wieku.

    Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Pani Marta Gąsiorowska podkreśliła wagę kultywowania i upowszechniania czytelnictwa. Podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie akcji, a w szczególności paniom: Dorocie Setlak i Magdalenie Berkowicz. Ponadto zaprosiła wszystkich zgromadzonych do opieczętowania przyniesionych egzemplarzy „Przedwiośnia” pamiątkowym stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta RP. Później wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Harklowej oraz obejrzeli różne wydania „Przedwiośnia” zaprezentowane przez Księgarnię Nowa z Jasła.

IMG 3642

IMG 3684

IMG 3606

IMG 3676

IMG 3587

IMG 3582

IMG 3647

IMG 3689

IMG 3711

IMG 3699

 

    

    

Informacje o projekcie

 Tytuł projektu:

Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca:Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

 

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

 

Grupa docelowa:

1) Uczniowie z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.

2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.

3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:

1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.

5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł

Wkład własny: 99 960,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-04.2019 - Szkoły objęte wsparciem
Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 - Szkoły objęte wsparciem
Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
05.2018-11.2018 - Szkoły objęte wsparciem

 

Regulamin rekrutacji i udziału uczniów  2018-2019 Skołyszyn

   

Święto Patrona

                                                 „ Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka”.

                                                                 Tadeusz Kościuszko

          21 czerwca 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona. Uroczystą akademię przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z kolegami i koleżankami z VII klasy pod opieką pań: Jolanty Proszek i Magdaleny Berkowicz. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki, recytowali także wiersze o tematyce patriotycznej. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec, która podziękowała twórcom przedstawienia, podkreślając jego wartość wychowawczą i artystyczną.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 3 września 2018r uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  w Harklowej rozpoczęli   nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas uroczystej akademii  pani dyrektor mgr Magdalena Dranka- Żywiec   serdecznie  powitała  wszystkich  uczniów,  rodziców  i  grono  pedagogiczne,  a  następnie  omówiła  organizację  roku  szkolnego. Przedstawiła  wychowawców  poszczególnych  oddziałów,  przydzieliła  opiekę  nad  pracowniami.  Wszystkim uczniom życzyła dużo  zapału,  wiary  w  siebie i  swoje  możliwości,  wielu sukcesów  w  nauce  zachęcała  wszystkich  do  wytężonej,  systematycznej  pracy  i  wzajemnej  koleżeńskiej  pomocy. 

Gminny Konkurs Ortograficzny,,Z ortografią za pan brat”

                   11 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Święcanach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „ Z ortografią za pan brat”. Celem konkursu było wyrabianie spostrzegawczości ortograficznej, wdrażanie do samokontroli, budzenie zainteresowania ortografią, utrwalanie poznanych zasad i reguł ortograficznych oraz ich umiejętne zastosowanie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Składał się on z dwóch części: testu ortograficznego i dyktanda. Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Ciekielska, Jakub Marszałek i Bartosz Klęba. Uczniowie musieli wykazać się znakomitą znajomością reguł polskiej pisowni oraz umiejętnością zastosowania ich w praktyce. Udział w konkursie podopiecznych pani Magdaleny Berkowicz okazał się niecodziennym sukcesem. Uczeń IV klasy Jakub Marszałek wykazał się doskonałą znajomością ortografii i zajął I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Ortografii Gminy Skołyszyn 2018, natomiast Bartosz Klęba także uczeń IV klasy zdobył III miejsce.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

DSC 03751

DSC 0367

DSC 0363

DSC 0370

DSC 0373