Informacja w sprawie składania wniosków na stypendium szkolne o charakterze socjalnym za okres IX 2020 -VI 2021 r.

            Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski należy składać w dniach od 01.09.2020 r. – 15.09.2020 r.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie koronawirusem wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych:

- w zamkniętej kopercie

- w lewym, górnym rogu należy umieścić dane takie jak:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, renta, emerytura, praca dorywcza) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem członków gospodarstwa domowego znajdującym się we wniosku;
 • w przypadku osób bezrobotnych:

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został lub

- zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek,

- pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz o nieuzyskaniu żadnego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o rodzaju formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o ilości posiadanych przez członków gospodarstwa domowego gruntów rolnych z urzędu gminy, w której są one położone oraz oświadczenie dotyczące faktycznego prowadzenia gospodarstwa rolnego (użytkowania rolniczo działki rolnej) lub nieosiąganiu żadnych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • zaświadczenie albo oświadczenia o wysokości otrzymanego dodatku mieszkaniowego oraz innych świadczeń z GOPS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek,
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek.

WNIOSEK O STYPENDIA 2020